Projecte Educatiu

L'educació que s'ofereix al centre és activa-participativa, oberta, flexible i personalitzada, on la noia se senti protagonista. 

 

 

Amb aquesta educació es pretén que accedeixi a una escala de valors:

 • El respecte a la dignitat de la persona.
 • L’ús responsable de la llibertat.
 • El compromís amb la pau, com a base de la convivència i la relació entre les persones i els pobles.
 • L’entusiasme, com a forma d’afrontar la vida.
 • L’ètic i la moral.

Que interioritzats, puguin traduir-se en actituds com:

 • Esperit de superació
 • Autoestima
 • Compromís
 • Capacitat de reacció
 • Creativitat
 • Seguretat
 • Autonomia
 • Esperit Crític

 

La vida de les menors a la Residència ha de basar-se en un ambient de respecte mutu, confiança, responsable, seguretat, afecte, alegria i ordre.

Totes les noies han d’esdevenir part activa en les tasques de la llar, tenint en compte la seva edat, capacitat i ocupació del moment.

És necessari un ritme dinàmic en el qual s’alternen convenientment l’estudi, l’oci, la participació en les tasques domèstiques, l’esport, el joc i altres activitats.

 

Fora de la Residència participen en les activitats programades pels centres escolars o laborals als quals assisteixen: excursions, visites, colònies, projeccions de cinema, viatges de final de curs, biblioteca, etc.

El Centre també programa activitats externes: vacances, excursions, visites a museus, parcs d’atraccions, i altres activitats.

 

 

 

Criteris Psicopedagògics

1r Educació Integral, que posa a disposició de la menor els elements necessaris per aconseguir un grau de maduresa com a persona i com a membre actiu de la societat. Aquesta educació integral engloba totes les dimensions de la menor: física, psíquica, afectiva, social, cultural i moral-religiosa.

 

2n Educació Activa Personalitzada, on la menor s’implica gradualment en el seu propi procés educatiu.

 

3r Educació Compensatòria, és summament necessària per tal que partint de la situació real de la menor se la pugui ajudar a superar les seves debilitats i limitacions. Serà precís atendre, de forma prioritària, els aspectes menys desenvolupats de la menor per fer possible en ella un creixement harmoniós.

La vida quotidiana en l’ambient familiar que desitgem que sigui propi del Centre, afavoreix el creixement i la progressiva maduresa.

 

 

Aspectes

Destaquem els següents aspectes:

 • Aspecte físic: tot allò que fa referència a la dimensió corporal i a les necessitats que hi estan relacionades.  
 • Aspecte afectiu: es considera que és un factor de gran importància en la seva educació, ja que el fet de sentir-se estimat i valorat és una necessitat.
 • Aspecte cognoscitiu: comprèn la dimensió de la capacitat de coneixement, de comprensió i expressió.  
 • Aspecte ètic i moral: gira entorn d’una l’escala de valors que regeix els comportaments de l’individu.
 • Aspecte cultural: anhelem que, en el centre, la menor adquireixi una formació cultural que la doti d’inquietuds i recursos suficients cara el seu futur pròxim. Pel que fa a la llengua, s’intercalen el català i el castellà, de manera que puguin comprendre i expressar-se en les dues llengües amb la mateixa facilitat, tant oralment com per escrit.
 • Aspecte sexual: oferim formació sexual, adaptada a cada situació personal, per tal que la persona sigui responsable dins el seu context. 

Programes específics en l'àmbit socioeducatiu.

 1. Adquirir hàbits, normes i valors.
 2. Participar d’una vida normalitzada i equilibrada, conforme a la seva etapa evolutiva.
 3. Fer un ús saludable del seu temps lliure.

Seguiment

 • Socio-familiar
 • Psicològic
 • Escolar-laboral
 • Vida quotidiana
 • Sanitari
Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Centro Juvenil Montserrat