Objectius

 

El fi últim és aconseguir que la menor, suficientment equipada, afronti un futur digne i sigui un membre actiu en la societat. 

 

 

 

 

Satisfer les necessitats bàsiques de la menor.

Promoure l'educació i formació integral personalitzada i compensadora que afavoreixi el desenvolupament harmònic de les seves potencialitats. 

Crear un clima de relació cordial i afectiu que faciliti el desenvolupament harmòric basat en la llibertat, la responsabilitat i el respecte als altres. 

Fomentar el sentit crític, la creativitat i la participació activa en el seu procés de desenvolupament, per tal que puguin ser coherents amb els seus valors i sàpiguen adaptar-se a les noves situacions. 

Orientar i ajudar la menor en l'elecció del seu futur professional i laboral.

 

Oferir un model d'actituds, valors i habilitats socials que els permeti desenvolupar-se de forma normalitzada en la seva vida actual i futura. 

 

Procurar la relació menor-família, quan això sigui possible. 

 

Col·laborar amb la DGAIA, l'EAIA i el SSAP, per a una acció conjunta a favor de les menors. 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Centro Juvenil Montserrat